Dobro došli !
 
 
 
 
 
 
 
70-godišnjica Udruženja 

 

Udruženje penzionera Grada Novog Sada sa preko 17000 članova, gde se na godišnjem nivou obezbedi više od 40000 usluga i pruži bezbroj potrebnih informacija o uslugama i aktivnostima, putem kojih se poboljšava ekonomski, socijalni i društveni položaj penzionera, 26. oktobra 2016 godine, obeležava sedam decenija svog rada i postojanja. U kontinuitetu, kao poznata i priznata organizacija, u vreme ekonomske i socijalne krize, Udruženje je prepoznalo potrebe penzionera i izborilo se da se briga o starim sugrađanima iz godinu u godinu podiže na viši nivo. Na različite načine, štiteći ugled naše najstarije populacije, Udruženje je radilo vaninstitucionalno, multidisciplinarno i interaktivno, i posebno vodilo računa da svoje aktivnosti organizuje u svim mesnim organizacijama, naročito na onim lokalitetima koji su najbliži penzionerima, i u kojima se mogu obavljati različiti oblici usluga, prilagođeni savremenim metodama života i rada.

Udruženje penzionera je samostalna, dobrovoljna, socijalno-humanitarna , nevladina , vanstaranačaka organizacija koja deluje u sklopu Saveza penzionera Vojvodine i Saveza penzionera Srbije i zastupa interese svih penzionisanih građana Novog Sada.

 

stara zgrada

 

Tokom 70 dugih godina, do danas, gotovo sve se promenilo, ali , primarni zadatak, da se učini ma i mali pomak u unapređivanju položaja penzionera nije promenjen i uspašno se sprovodi i obezbeđuje da se na dostojansven i lep način provede treće doba.

Tako je ostvareno nastojanje da svaki pojedinac ostane društveno aktivan i koristan i da se na taj način bori protiv osećanja usamljenosti i nekorisnosti koja se u uslovima urbanog života često budi u svakom pojedincu.

Udruženje je, tokom vremena, predano i vredno radeći, iza sebe ostavilo brojne rezultate: godišnje se poveća za preko 2000 članova,  a usluge prilagođavaju novim, mogućim i poželjnim modelima koji  doprinose  smanjivanju siromaštva, stavranju poverenja u Udruženje i želji da i mnogi pojedinci u njemu nađu svoj dom.

 

nova zgrada

 

Udruženje penzionera Grada Novog Sada, oduvek je bilo prepoznatljivo po akciji snabdevanja ogrevom uz olakšice plaćanja na više mesečnih beskamatnih rata. Asortiman se vremenom proširivao te Udruženje svoje korisnike po povoljnijim uslovima i na više rata snabdeva prehrambenim paketima, zimnicom, medom, sirom i paketima kućne hemije. U prostorijama Udruženja pružaju se frizerske usluge kvalitetno i jeftinije za penzionere oba pola, a za one koji su trajno ili privremeno sprečeni frizeri izlaze na teren. Svakog četvrtka zdravstveni radnik pruža usluge merenja šećera u krvi i krvnog pritiska, a ove usluge se pružaju i u mesnim oraganizacijama ovog Udruženja. Organizuje se i kontrola vida, sluha, pruža pravna pomoć penzionerima i obezbeđuju drugi vidovi zaštite za najstariju populaciju.

Dva puta nedeljno pružaju se krojačke usluge, dva puta nedeljno organizuje se druženje uz muziku, organizuju se jednodnevni i trodnevni izleti, letovanja u banjama i na moru za penzionere i članove njihovih porodica uz sopstveno učešće.

Svi koji pružaju usluge u Udruženju uglavnom su volonteri koji imaju dovoljno slobodnog vremena ali i želje da budu aktivni i korisni.

Prijatno iznenađenje u Udruženju izaziva veliko interesovanje za obuku na računarima, a ovo novo opismenjavanje iz godinu u godinu okuplja sve veći broj penzionera.

U sastavu Udruženja uspešno radi KUD Udruženja penzionera sa preko 100 članova koji imaju sklonost i ljubav za amatersko kulturno-umetničko stvaralaštvo. Deluje u pet sekcija: horska, muzička, folklorna, literarna i dramska. KUD radi u prostororijama  Udruženja. Uz povremene donacije za realizaciju programa, zapaženo nastupa u gradu i Pokrajini Vojvodini, na smotrama horova koje se održavaju svake godine u drugom mestu. Pored KUD-a , u okviru Udruženja postoji i Planinarsko društvo „Penzioner“ koje pruža značajan doprinos  rektreativnim aktivnostima svojih članova.

Dom penzionera na Popovici vlasništvo je Udruženja u kojem penzioneri i njihove porodice, rado provode vreme zbog pristupačnih cena i dobre usluge.

Radi poboljšanja ličnog i društvenog života članova i njihovih porodica Udruženje je osnovalo tri komisije za obavljanje određenih poslova i zadataka. Komisija Fonda solidarnosti prema Pravilniku, odobrava pozajmice bez kamata i na rate. Članovi , pozajmice najčešće koriste za kupovinu lekova, ogreva, obavljanje zdravsvenih pregleda, kupovinu neophodnih kućnih aparata, plaćanje  komunalija i drugo. Nedostatak finansijkih sredstava ograničavao je da svi zainteresovani dobiju pozajmicu.

Komisija za organizaciju putovanja, smeštaja i prevoza omogućila je da veliki broj članova, uz sopstveno učešće i na rate, koriste odmor u banjama Srbije i na moru. Isto tako Komisija Udruženja i FOND PIO Republike Srbije, svake godine šalje u banje penzionere sa nižim penzijama. Udruženje sarađuje sa Fondom PIO tako što prima prijave i dostavlja Fondu, prati penzionere do banje i pomaže u putu i vodi evidenciju koju dostavlja nadležnoj službi PIO.

Pored letovanja organizovani su jednodnevni i vikend izleti, posete istorijskim znamenitostima, manastirima i druženja sa drugim udruženjima.

Komisija za sport i rekreaciju počela je sa radom pre nekoliko godina u prostorijama Udruženja čime je članovima Udruženja pružena prilika da prema svojim mogućnostima i željama učestvuju u sportsko-rekreativnim aktivnostima. Finansijska sredstva za aktivnosti ove Komisije obezbeđuju se preko urađenih projekata i sredstava Udruženja.

Udruženje je učestvovalo i na nekoliko Olimpijada sporta, zdravlja i kulture i osvojilo više priznanja.

Udruženje je učestvovalo na javnim konkursima za dodelu sredstva za programe kojima se obezbeđuju posebni oblici socijalne zaštite u skladu sa potrebama penzionera. Ovde treba pomenuti projekte koji promovišu dopunske oblike socijalne zaštite i unapređuju položaj starijih osoba u lokalnoj zajednici kao što su:  „Teleasistencija za građane Novog Sada“ koja podrazumeva unapređenje kvaliteta života starijih osoba, bolesnih i onih koji žive sami da bi pritiskom na pomagalo, koje se zove “Dugme života“,  dobili pomoć tokom 24 sata. Tu su i projekti „Moje sutra“, „Prozor u svet“ i  „Daj mi ruku“. Kroz projekat „Moje sutra“ penzionerima koji imaju niža primanja i koji se nalaze u stanju socijalne potrebe, pružaju se u Dnevnom centru usluge neophone za zadovoljavanje dnevnih, elementarnih  potreba. Tu penzioneri koriste usluge sportske sekcije, zdravstvene, likovne, kreativne radionice, izrade predmeta kućne radinosti, i KUD-a koji ima literarnu, muzičku i dramasku sekciju. Deo opreme za Dnevni centar kupljen je iz sredstava dobijenih od Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike i sredstava Pokrajine Vojvodine i lokalne zajednice. Projekat „Reci hop „ podržan je donacijom kompanije NIS koja je kupila sportsku opremu za članove i, u okviru svojih mogućnosti, pomogla pripremu za učešće na Olimpijadi terćeg doba. Dobra saradnja ostvarena je sa pokrajinskim organima, koji su prihvatili projekat: „Korak do cilja“  (omogućuje pružanje frizerskih usluga penzionerima).

Kao partneri, sa Centrom za prevenciju suicida „Srce“ Udruženje učestvuje u projektu osnaživanja borbe za prevenciju suicida kod starijih osoba.

Lokalna zajednica podržala je predlog Udruženja da se građanima starijim od 65 godina obezbedi besplatan prevoz u GSP-u, trudnicama plati pun iznos zarade dok su na trudničkom bolovanju, svakoj porodilji isplati pomoć, a za 800 penzionera, sa nižim primanjima, obezbedi besplatan sedmodnevni boravak u banji „Termal“ u Vrdniku i na Crnogorskom primorju.

Na inicijativu Udruženja otvorena je Kancelarija za brigu o starijim osobama. Sve ovo pruža pozitivnu percepciju i socijalnu inkluziju ljudi u trećem životnom dobu.

Sa Nacinalnom službom za zapošljavanje Udruženje je pokrenulo inicijativu za izgradnju doma za stare na Popovici i Iriškom Vencu u objektima bivše bolnice za lečenje plućnih bolesti, o čemu slede ozbiljni, detaljni, i kako Udruženje očekuje,  uspešni dogovori sa Gradom, Pokrajinom i Republikom.

Sa  DDOR „Novi Sad“  i Kompanijom za osiguranje „Dunav“ u Novom Sadu, Udruženje sarađuje godinama na zaključivanju polisa životnog osiguranja.

Dom zdravlja „Novi Sad“, Gradska Uprava za dečiju i socijalnu zaštitu i Klinički centar omogućili su da 120 čalanova Udruženja preventivno i besplatno uradi snimanje na CT-u, a preko Novosadskog humanitarnog  centra, za 16 članova, obezbeđena je besplatna kućna nega i pomoć. Udruženje Srpsko-Ruskog prijateljstva „Resurs“ obezbedilo je prehrambene pakete za 400 članova Udruženja. Uz sve to ne treba zaboraviti i izizuzetno uspešnu saradnju sa Centrom za socijalni rad i drugim institucijama.

Zajeno sa SUBNOR-om Vojvodine predstavnici Udruženja redovno učestvuju na obeležavanju 7. jula, Dana ustanka naroda Srbije, Batinske bitke, godišnjice proboja Sremskog fronta  i drugim manifestacijama povodom velikih istorijskih događaja. Udruženje sarađuje sa Udruženjem penzionera „Željezničar“, Vojnim penzionerima, Parking servisom, kompanijom „Dunav“, DDOR-om „Novi Sad“, „Edukonsom“, preduzećem „Oganj“, sa opštinskim udruženjima penzionera Ruma, Vrdnik, Kruševac, Niš, Čoka, Bač, Kanjiža, Pećinci, Kucura, MUP-om  itd.

Udruženje ostavruje i potrebnu saradnju sa bankama: „Vojvođanskom“, „Erste“,“ Sosiete General“, „Oportuniti“, bankom „Inteza“, sa zdravstvenim organizacijama: optikom „Antares“ , apotekom „Biljana i Luka”, laboratorijom „Bio-Lab“, sa „SIMBEKS“-om, Pčelarskom zadrugom „Valjevo“ itd.

Svake godine broj članova Udruženja je sve veći, menja se kvalifikaciona i starosna struktura. Sve je više penzionera između 60 i 65 godina, penzionera sa višim stepenom obrazovanja, a sve je veći broj i novih mesnih organizacija u mesnim zajednicama u kojima nisu postojale čime se pruža mogućnost da veliki broj ljudi koji učestvuje u radu Udruženja svojim znanjem i iskustvom pomogne unapređenju života i rada ne samo penzionera nego  i zajednice u celini.

Radi boljeg i potpunijeg informisanja penzionera grada Udruženje je izdalo više desetina listova „Penzioner“, unapredilo saradnju sa elektronskim i štampanim medijima, „Dnevnikom“, „Novosadskim novinama“, „Pogledom“, „Glasom osiguranika“ i TV emisijama koje su prikazivane na TV „Panonija“, TV „Most“, TV „Novosadska“, TV "Kanal 9" i na radio emisijama koje su emitovane na Radiju „Novi Sad“.

Posebna saradnja postignuta je sa RTV „Vojvodina“, sa emisijom „Dodati život godinama“ koja je o Udruženju emitovala više priloga. Definisan je logo Udruženja, a na internet sajtu Udruženja  ima preko 1.000.000 poseta.

Udruženje sarađuje sa lokalnom samoupravom, Pokrajinskim i Republičkim organima, Savezom penzionera Srbije, Pokretom „Treće doba“ Srbije, Savezom penzionera Vojvodine, Centrom za socijalni rad, Crvenim krstom , Domom  zdravlja „Novi Sad“, Gerontološkim centrom i njegovim klubovima, sa Dečijim selom u Sremskoj Kamenici, mnogim preduzećima, kompanijama i pojedincima, institucijama, nevladinim, humanitarnim i drugim organizacijama.

Otvorena vrata i pruženu ruku Udruženje je nalazilo uvek u lokalnoj samoupravi, pre svega u Kabinetu Gradonačelnika,  Miloša Vučevića, koji je imao ogromno razumevanje za potrebe svojih najstarijih sugrađana i nemerljivu želju da podrži sve njihove zahteve i pomogne u njihovoj realizaciji.

Zajedništvo koje je simbol Udruženja penzionera Grada Novog Sad učinilo je da Udruženje živi i radi i integriše hiljade starijih ljudi u zajednicu, eliminiše sve oblike društvenog zanemarivanja, usled opadanja funkcionalnih sposobnosti, i obezbeđuje participaciju i ostavrivanje jednakih mogućnosti rada i delovanja svakog pojedinca u ovoj velikoj zajednici i njeno dugogodišnje trajanje.

 

 

primer

 

N a v i g a c i j a

 

 

Neki korisni linkovi


Ministarstvo za rad. zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

ministarstvo

Dnevni list Dnevnik

dnevnik

Magazin Penzin

penzin

Sajt grada Novog Sada

grad novi sad