Dobro došli !
 
 
 
 
 
 
 
O nama 

 

predsednik momo colakovic

 Predsednik udruženja penzionera grada Novog Sada

  Momo Čolaković

Udruženje Penzionera Grada Novog Sada je dobrovoljna, socijalno-humanitarna nevladina i vanstranačka organizacija korisnika penzija u kojoj članovi ostvaruju zajedničke interese i potrebe na zaštiti i unapređenju prava po osnovu penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvene zaštite i socijalnog osiguranja, socijalne zaštite i na zadovoljavanju drugih zajedničkih potreba svojih članova - penzionera. I dalje će se jačati karakter udruženja kao dobrovoljne, interesne, socijalno-humanitarne, legalističke, nevladine vanstranačke organizacuje. Udruženje penzionera grada Novog Sada je najstarija organizacija u gradu, koja okuplja u svoje redove preko 15000 penzionera (staračkih, invalidskih, zanatskih i poljoprivrednih), svrstanih u 39 mesnih organizacija.

 

Ciljevi udruženja su:

  • zaštita i unapređenje materijalnog i socijalnogpoložaja, ličnog i društvenog statusa svojih članova,  
  • razvoj društvenog i kulturnog života članova,  
  • pružanje svih vrsta pomoći članovima,  
  • saradnja sa Fondom penzijskog i invalidskog osiguranja i Fondom zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite, radi ostvarivanja prava članova kod Službi fondova,  
  • saradnja sa drugim organizacijama i udruženjima u gradu.  

 

Oblast delovanja Udruženja usmerena je:

  • da prati stanja i probleme članova, na ostvarivanju zakonom utvrđenih prava i da im pruža pomoć u zaštiti njihovih prava, 
  • da organizuje aktivnosti na poboljšanju ličnog i društvenog života članova, 
  • da organizuje snabdevanje članova ogrevom i osnovnim životnim namirnicama i drugim potrebama, 
  • da sprovodi aktivnosti na organizovanom odmoru i oporavku penzionera, 
  • da preduzme i sve druge aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi i zadaci Udruženja utvrđeni Statutom i drugim opštim aktima Udruženja. 

Udruženje penzionera grada Novog Sada, je pored svih teškoća i nedaća u proteklom periodu uspešno obavljalo svoje aktivnosti, koje i dalje nastavlja sa uspehom.

Novi Sad, 2016.


Adresa:
Poštanska 3
21000 Novi Sad
tel: +381 21 66 11 027
e-mail: nspenzioner@gmail.com

 

N a v i g a c i j a

 

 

Neki korisni linkovi


Ministarstvo za rad. zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

ministarstvo

Dnevni list Dnevnik

dnevnik

Magazin Penzin

penzin

Sajt grada Novog Sada

grad novi sad