OBAVEŠTENJA - Udruženje Penzionera Grada Novog Sada

Пријем захтева за упућивање корисника пензија на рехабилитацију у бање коју финансира републички Фонд ПИО за 2024. годину

 

 1. Право на бесплатну рехабилитацију у здравстено-стационарним установама и бањско-климатским лечилиштима, у трајању од 10 дана, имају корисници старосних, инвалидских и породичних пензија, који имају пребивалиште на територији Републике Србије и чија пензија износи до 850,00 динара.  
 2. Право да се јаве на оглас имају сви корисници пензија који осим пензије која је до 39.850,00 динара, немају друга лична примања и који нису користили рехабилитацију почев од огласа за 2020. годину. Право да се јаве на оглас имају и корисници пензија који су то право остварили применом домаћи прописа и који имају пензију из иностранства (прерачунато по средњем курсу НБС на дан 31.12.2023. године 1 € = 117,1737 динара), под условом да збир тих пензија износи до 39.850,00 динара.
   
 3. Уз пријаву, потребно је поднети:
  • Пензијски чек;
  • Доказ о висини пензије из иностранства (извод из банке, потврда иностраног носиоца социјалног осигурања и друго);
  • Попуњену пријаву са изјавом, на прописаном обрасцу, где жели да користи рехабилитацију, да осим пензије корисник нема других личних примања, да није користио рехабилитацију по огласу у , 2021.,2022. и 2023. години и да овлашћује Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање да у његово име и за његов рачун закључи уговор о пословној сарадњи са установом у којој ће користити право на рехабилитацију;
  • Расположиву медицинску документацију, уколико је корисник поседује (није обавезна).

 4. Фонд сноси трошкове смештаја и путне трошкове за пратиоце корисника који је остварио право на помоћ и туђу негу другог лица и у другим изузетним случајевима
   
 5. Чланство у пензионерским организацијама није услов за коришћење овог права.

 6. Комисија за бање, превоз и смештај УПГ организоваће пријем захтева у просторијама Удружења у Поштанској 3 и у просторијама МОП. Пријем захтева у Поштанској 3 ће се вршити од 10.01. до 01.2024. године, сваког радног дана од 08:00 до 12:00 часова, а у МОП, по утврђеном распореду, који ће бити истакнут на објектима истих.
   
 7.  МОП су у обавези да прикупљене захтеве доставе Удружењу у Поштанску 3 до 01.2024. године, до 12:00 часова. 
 1. Комисија УПГ, након пријема Захтева формира „Листу примљених захтева“ на којем сваки корисник који се пријавио на Оглас својим потписом потврђује тачност и веродостојност података који су наведени у Захтеву. На обрасцу се истичу место, МОП или УПГ, датум и ко је од чланова Комисије примио захтев. 
 1. Све примљене захтеве, и пратећу документацију, Комисија УПГ ће доставити Фонду ПИО у договореном року. 
 1. Комисија Фонда ПИО ће обрадити све достављене захтеве и на основу тога формирати прелиминарну Ранг листу корисника пензија који испуњавају услове за за упућивање на бесплатну рехабилтацију у бањама Србије 24. радног дана од датума истека Огласа. 
 1. Комисија УПГ ће након објављивања прелиминарне Ранг листе на огласној табли УПГ у Поштанској 3, у наредних 5 радних дана прикупљати евентуалне приговоре и проследити их Комисији Фонда ПИО на решавање.

 

Нови Сад, јануар 2024. године

Управни одбор УПГ

Image

Mailing lista

Prijavite se na našu
mailing listu