Image
Image
Image
Image

Udruženje Penzionera Grada Novog Sada

Udruženje Penzionera Grada Novog Sada je dobrovoljna, socijalno-humanitarna nevladina i vanstranačka organizacija korisnika penzija u kojoj članovi ostvaruju zajedničke interese i potrebe na zaštiti i unapređenju prava po osnovu penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvene zaštite i socijalnog osiguranja, socijalne zaštite i na zadovoljavanju drugih zajedničkih potreba svojih članova - penzionera. I dalje će se jačati karakter udruženja kao dobrovoljne, interesne, socijalno-humanitarne, legalističke, nevladine vanstranačke organizacuje.
Udruženje penzionera grada Novog Sada je najstarija organizacija u gradu, koja okuplja u svoje redove preko 15000 penzionera (staračkih, invalidskih, zanatskih i poljoprivrednih), svrstanih u 39 mesnih organizacija.
Milena Žarković
Milena Žarković, predsednica Udruženja penzionera grada Novog Sada

Predsednica Udruženja penzionera grada Novog Sada

 • Poštanska 3 Novi Sad,
 • Telefon: 021 6611027
 • Email: nspenzioner@gmail.com
Nada Golić
Nada Golić, potpredsednica Udruženja penzionera grada Novog Sada

Potpredsednica Udruženja penzionera grada Novog Sada

 • Poštanska 3 Novi Sad,
 • Telefon: 021 6611027
 • Email: nspenzioner@gmail.com
Milutin Vukas - Braca
Milutin Vukas - Braca, potpredsednik udruženja penzionera grada Novog Sada

Potpredsednik Udruženja penzionera grada Novog Sada

 • Poštanska 3 Novi Sad,
 • Telefon: 021 6611027
 • Email: nspenzioner@gmail.com

Ciljevi udruženja su:

 • zaštita i unapređenje materijalnog i socijalnogpoložaja, ličnog i društvenog statusa svojih članova,
 • razvoj društvenog i kulturnog života članova,
 • pružanje svih vrsta pomoći članovima,
 • saradnja sa Fondom penzijskog i invalidskog osiguranja i Fondom zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite, radi ostvarivanja prava članova kod Službi fondova,
 • saradnja sa drugim organizacijama i udruženjima u gradu.

Oblast delovanja Udruženja usmerena je:

 • da prati stanja i probleme članova, na ostvarivanju zakonom utvrđenih prava i da im pruža pomoć u zaštiti njihovih prava,
 • da organizuje aktivnosti na poboljšanju ličnog i društvenog života članova,
 • da organizuje snabdevanje članova ogrevom i osnovnim životnim namirnicama i drugim potrebama,
 • da sprovodi aktivnosti na organizovanom odmoru i oporavku penzionera,
 • da preduzme i sve druge aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi i zadaci Udruženja utvrđeni Statutom i drugim opštim aktima Udruženja.
Image

Mailing lista

Prijavite se na našu
mailing listu